Zaštita osobnih podataka

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI FILIDA-PUTNIČKE AGENCIJE d.o.o. (“Izjava”)

Filida-putnička agencija d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga, poklanjajući pritom posebnu pažnju njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi opravdao i zadržao Vaše povjerenje.
Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičku osobu, a na temelju kojeg je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi. U ovoj Izjavi pružaju Vam se detaljne informacije o tome zašto i na koji način Filida prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke, pod kojim uvjetima i okolnostima te koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših osobnih podataka.
Molimo Vas da ovu Izjavu pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama glede postupanja s Vašim osobnim podacima te kako biste bili u potpunosti svjesni prava koja Vam pripadaju na temelju važećih nacionalnih i europskih propisa.


1. TKO SU VODITELJ I IZVRŠITELJ OBRADE PODATAKA?
Pravni termin “voditelj obrade podataka” označava fizičku ili pravnu osobu koja prikuplja Vaše osobne podatke, određuje svrhe i načine njihove obrade te je odgovorna da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Pravni termin “izvršitelj obrade podataka” označava fizičku ili pravnu osobu koja obrađuje Vaše osobne podatke u ime voditelja obrade podataka u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Filida-putnička agencija d.o.o. u okviru svojeg poslovanja može predstavljati voditelja ili izvršitelja obrade podataka, ovisno od okolnosti posla tijekom kojeg se vrši obrada podataka, pri čemu Filida s Vašim podacima postupa isključivo u skladu s važećim propisima te im osigurava odgovarajuću razinu zaštite i sigurnosti.
Određeni osobni podaci su Filidi nužni kako bi Vam mogao pružiti određene usluge. Ako iz nekog razloga ne želite dati Vaše osobne podatke Filida-putničkoj agenciji, isto možete odbiti, no tada Filida možda neće biti u mogućnosti pružiti Vam usluge za koje ste zainteresirani.

2. KOJE OSOBNE PODATKE FILIDA PUTOVANJA PRIKUPLJA?
U svom poslovanju, Filida-putnička agencija može prikupljati i obrađivati sljedeće vrste Vaših osobnih podataka:
    • Ime i prezime;
    • Dob/datum rođenja;
    • Adresa;
    • Kontakt podaci (adresa e-pošte i broj (mobilnog) telefona);
    • Vrsta, broj i rok važenja identifikacijskog dokumenta;
    • Broj, datum i mjesto izdavanja vize;
    • Vlastoručni potpis;
    • Podaci o kreditnim/debitnim karticama i broju bankovnog računa;


3. KAKO FILIDA-PUTNIČKA AGENCIJA PRIKUPLJA VAŠE OSOBNE PODATKE?
Filida prikuplja Vaše osobne podatke na dva osnovna načina:
    • Izravno od Vas
    • Neizravno:
        ◦ od sub-agenata s kojima poslujemo, ili
        ◦ od trećih osoba koje u Vaše ime s nama sklapaju ugovor o korištenju naših usluga (npr. društva koja organiziraju putovanja za svoje zaposlenike)

4. SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Filida – putnička agencija d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u različite dopuštene svrhe. U određenim slučajevima Vaši osobni podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim slučajevima postoji zakonska ili druga osnova za njihovo prikupljanje.
Svrhe u koje Filida prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke mogu biti sljedeće:
    • Sklapanje i izvršavanje ugovora o pružanju usluga;
    • Informiranje o proizvodima i uslugama Filida-putničke agencije;
    • Izvršavanje zakonskih obveza Filide;
Za pojedine prethodno navedene svrhe, Filida vrši prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka na temelju Vaše privole.
U određenim slučajevima Filida može prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke bez Vaše privole, ako su takvo prikupljanje i obrada nužne u svrhu:
    • Izvršavanje ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana ili kako bi se prije sklapanja ugovora, na Vaš zahtjev, poduzele radnje potrebne za sklapanje ugovora;
    • Poštovanje pravnih obveza Filide;
    • Zaštitu Vaših ključnih interesa ili ključnih interesa druge fizičke osobe;
    • Izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Filide;
    • Potrebe legitimnih interesa Filide ili treće strane, osim kada su Vaši interesi ili temeljna prava i slobode jači od tih interesa.

5. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA
Filida-putnička agencija d.o.o. ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu s prethodno navedenim svrhama. Kako bi se ostvarile te svrhe te kako bi Vam izabrana usluga bila pružena u potpunosti, Filida u nekim slučajevima treba Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, koje s Vašim osobnim podacima dalje postupaju kao voditelji obrade osobnih podataka:
    • Avio prijevoznici;
    • Autobusni prijevoznici;
    • Ugostiteljski objekti;
    • Smještajni objekti;
    • Druge putničke ili turističke agencije;
    • Osiguravatelji;
    • Banke;
Kako bi se ostvarile navedene svrhe, Filida također može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama koje s Vašim osobnim podacima postupaju kao izvršitelji obrade osobnih podataka:
    • Druge putničke ili turističke agencije;
    • Društva koja za Filidu obavljaju različite usluge (npr. IT tvrtke);
Dodatno, Filida može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, primjerice u slučaju bilo kojeg planiranog ili izvršenog postupka reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ugovora, prijenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim dijelom poslovanja, imovine ili poslovnih udjela Filide (uključujući stečajni ili drugi sličan postupak) ili u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obveza.

6. GDJE SE OBRAĐUJU VAŠI OSOBNI PODACI?
Uzimajući u obzir djelatnost Filide koja obuhvaća pružanje usluga putničke agencije, Vaše će osobne podatke obrađivati osobe navedene pod točkom 5. unutar EU, ali i u državama izvan EU (npr. u slučaju angažmana podizvođača iz druge države za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka).
Međutim, Filida-putnička agencija d.o.o. osigurava da će dotične osobe uvijek biti vezane ugovornim obvezama na osiguranje povjerljivosti i sigurnosti Vaših osobnih podataka u skladu s važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka.
Prema Mišljenju br. 7/2010 Radne skupine za zaštitu osobnih podataka iz članka 29. Direktive 95/46, osobni podaci korisnika usluge mogu se prenositi društvima koja posluju u državama izvan EU (npr. druga putnička ili turistička agencija koja djeluje kao subagent; smještajni objekt u koji se u konkretnom slučaju smješta korisnik usluge), međutim mora se pritom raditi samo o onim osobnim podacima koji su nužni za pružanje usluge koje dotično društvo pruža i koji će se obrađivati isključivo u poslovne svrhe.
Filida-putnička agencija d.o.o. ni u kojem slučaju neće Vaše osobne podatke učiniti dostupnim subjektima koji nemaju ovlaštenje za obradu Vaših osobnih podataka.

7. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI ZAŠTITE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI?
U odnosu na Vaše osobne podatke koje Filida prikuplja i obrađuje, na temelju važećih propisa s područja zaštite osobnih podataka imate sljedeća prava:
    • Pravo na informaciju o tome koje Vaše osobne podatke Filida posjeduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o voditeljima i izvršiteljima obrade navedenih podataka te osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni;
    • Ispraviti Vaše osobne podatke kako biste osigurali da su podaci kojima Idea putovanja raspolaže istiniti, točni i ažurni;
    • Zahtijevati brisanje Vaših osobnih podatka koje Filida obrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrha navedenih pod točkom 4.;
    • Ograničiti obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka;
    • Zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom obliku kao biste iste prenijeli drugom voditelju obrade osobnih podataka;
    • Uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka Filidi ili nadležnom nadzornom tijelu;
    • Povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na temelju Vaše privole.
Zahtjev za ostvarivanjem navedenih prava možete uputiti ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca dostupnog u poslovnici Filide.

8. KADA MOŽETE ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?
U svakom trenutku možete Filidi uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, nakon čega će bez odgode prestati s obradom Vaših podataka u te svrhe.
Prigovor možete uputiti i glede obrade Vaših podataka koja je nužna za izvršavanje zadaća od javnog interesa, službene ovlasti ili za potrebe legitimnih interesa Filide, nakon čega Filida više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako je drugačije određeno važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka. 
Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo obratiti se i nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, www.azop.hr.

9. KOLIKO DUGO FILIDA ČUVA VAŠE OSOBNE PODATKE?
Filida čuva Vaše osobne podatke do isteka razdoblja od maksimalno dvije godine od trenutka prestanka ugovornog odnosa između Vas i Filide, ovisno o okolnostima konkretnog slučaja, osim ako dulji vremenski period čuvanja osobnih podataka nije određen važećim nacionalnim ili europskim propisima. Filida neće čuvati Vaše osobne podatke duže nego što je to nužno i zakonito te će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

10. KAKO MOŽETE KONTAKTIRATI FILIDA-PUTNIČKU AGENCIJU? 
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka od strane Filide, možete nas kontaktirati putem pošte ili e- pošte na:
    • Filida-putnička agencija d.o.o.
      sjedište: Dore Pfanove 7, 10 000 Zagreb
    • Službenik za zaštitu podataka u Filidi:
      e-pošta: tatjana@filidatravel.hr
      Tel: +385 1  4616 520

11. IZMJENA PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
Filida-putnička agencija d.o.o. redovito dopunjava ovu Izjavu u skladu s promjenama i novostima na temelju važećih propisa te osigurava da je najnovija verzija Izjave dostupna na ovom mjestu.
U slučaju značajne promjene sadržaja Izjave koja može bitno utjecati na Vaša prava, slobode ili interese, bit ćete izravno obaviješteni.